Mitophagy in healthy brain ageing

Mitofagi i nevrodegenerasjon og aldring (Mitophagy in neurodegeneration and ageing)

Mennesker lever lenger enn før. Det gir formidable helseproblemer som følge av aldersrelaterte sykdommer. I 2015 var 16,6% av befolkningen over 65 år, dette tallet vil øke dramatisk fram mot 2050 og 2100. Aldring er den primære driveren for nesten alle de vanlige sykdommene, herunder sykdommer med nevrodegenerasjon. Som den vanligste formen for demens rammer Alzheimers sykdom (AD) 44 millioner mennesker i verden, og antallet er forventet å tredobles innen 2050. Dette vil medføre store sosioøkonomiske utfordringer, inkludert utgifter til geriatrisk pleie, tung belastning for pårørende og tap av livskvalitet for berørte individer. Det finnes ingen kur for AD. Ny forståelse av sykdommens molekylære mekanismer vil føre til oppdagelse av nye legemidler, med bred sosioøkonomisk innvirkning.

Screen Shot 2018-08-30 at 12.27.30 AMWe live longer than before but the length of time that the person is healthy—not just alive (healthspan) is not satisfactory. An ageing society produces formidable health problems due to age-related illnesses. By 2015, 16.6% of the population was over 65, this number will increase dramatically by 2050 and 2100. Aging is the primary driver for almost all common diseases, including neurodegenerative diseases. As the most common form of dementia, Alzheimer’s disease (AD) affects 44 million people in the world, and the number is expected to triple by 2050. This will lead to major socioeconomic challenges, including loss of quality of life for AD patients, pressure for patient families, and high expenses for geriatric care. There is no cure for AD. New understanding of the disease’s molecular mechanisms will lead to the discovery of new drugs. A recent article in BestPractice by the NO-Age members presents latest progress in the etiologies of AD and suggests novel therapeutic strategies.  The story: https://bestprac.no/mitofagi-i-nevrodegenerasjon-og-aldring/ (Figure 2 was from BestPractice; mitophagy cartoon credit: Morten Scheibye-Knudsen ).

noage100

A Norwegian integrated, interdisciplinary, world-class centre for human ageing research

Leave a Reply