NO-Age collaborates with Aladdin

Aladdin Blockchain Technologies SE Announces a Memorandum of Understanding with the Norwegian Centre on Healthy Ageing (NO-Age)

(BERLIN, Germany and LONDON, England) 22nd October 2018 – Aladdin Blockchain Technologies SE (“Aladdin”), a cutting-edge technology leader developing the new digital healthcare ecosystem that will revolutionise how members manage day-to-day healthcare, today announced they have entered into a non-legally binding memorandum of understanding. An exciting partnership for research and development between Aladdin and NO-Age is under discussion.

The Norwegian Centre on Healthy Ageing (NO-Age) is a Norwegian integrated, interdisciplinary centre for human ageing research at international top level, with a translational goal to empower people to live longer, healthier, and more meaningful lives.

Taking advantage of the strong inter-disciplinary anti-ageing research expertise and translational resources of NO-Age, in conjunction with the leading successful experience of Aladdin in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), as well as in the production and marketing of clinical products, this collaboration will bring positive health outcomes to people who have ageing related chronic diseases, such as Alzheimer’s disease, cardio-vascular diseases and diabetes.

No-Age intends to use Aladdin’s strength in AI and ML to advance biomedical research and biomedical commercialisation. No-Age and Aladdin will work closely in predictive analytics, clinical trials and drug discovery. Aladdin and NO-Age will use the extensive healthcare data available to NO-Age and develop an array of ML and AI toolkits to assist and accelerate research and study on age-related chronic diseases.

The current discussion about the first stage cooperation between Aladdin and NO-Age is anchored in NO-Age primary teams located at the University of Oslo (Norway), with the involvement of leading anti-ageing researchers from The University of Oxford (UK), The National Institute on Ageing (USA), Stanford University (USA), and Sun Yatsen University (China). Aladdin also plans to have further cooperation with other research parties in NO-Age.

This prospective partnership will enable NO-Age and Aladdin to explore the opportunities for AI and ML to accelerate medical advances from biomedical research. Aladdin expects to deliver an array of best-in-class machine learning and AI toolkits for clinical trial and drug discovery.

Wade Menpes-Smith (Chairman, Aladdin)
NO-Age Initiative (Evandro F. Fang, Linda Bergersen, Jon Storm-Mathisen, Hilde Nilsen)

About Aladdin Blockchain Technologies SE
Aladdin Blockchain Technologies SE (and its wholly owned subsidiary Aladdin Blockchain Technologies Ltd.) is a cutting-edge technology company leveraging blockchain, artificial intelligence and machine-learning techniques to revolutionise how day-to-day healthcare is managed. Aladdin accomplishes this by collaborating with numerous partners within the global healthcare ecosystem to confidentially and securely gather large sets of health and lifestyle data. These datasets are then analysed and used to reduce costs and improve the efficiency of healthcare treatments. Aladdin’s analyses can identify trends related to chronic diseases, thus empowering patients by providing insight into the various elements affecting their health, while improving outcomes and overall access to healthcare. Aladdin’s vision is to move toward an era of more efficient healthcare ‘management and realize their purpose of improving global health outcomes.

About NO-Age
The NO-Age centre (Initiative) is founded on the integration and synergy of multidisciplinary ageing researchers, leavened by interdisciplinary and multidisciplinary research and comprehensive clinical links through the hospitals: The Akershus University Hospital (Ahus), The Telemark Hospital, and the Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste (Ageing and Health Centre within the National Competence Service). The NO-Age team constitutes an ‘International Advisory Board’, a ‘team of multi-displinary members’, and a ‘group of user/patient representatives’. The vision of NO-Age is to be a Norwegian integrated, interdisciplinary, world-leading centre for human ageing research, with a translational goal to empower people to live longer, healthier, and more meaningful lives.

Image: © ISTOCK.COM/ENISAKSOY with further modificaitons (Dr. Guofeng Lou)

 

Norsk

Aladdin Blokkjede Teknologier SE kunngjør et omforent memorandum med norsk senter for sunn aldring (NO-Age)

(BERLIN, Tyskland og LONDON, England) 22. Oktober 2018 – Aladdin Blokkjede Teknologier SE («Aladdin»), en banebrytende leder innen teknologi som utvikler et nytt digitalt økosystem for helsevesenet, hvilket vil revolusjonere måten dagligdagse helsetjenester administreres på, kunngjorde i dag at de har inngått et ikke-juridisk bindende omforent memorandum. Et spennende partnerskap for forskning og utvikling mellom Aladdin og NO-Age er nå under diskusjon. Norsk senter for sunn aldring er et norsk integrert, tverrfaglig, senter for human aldringsforskning på internasjonalt toppnivå, med et translasjonelt mål om å gi mennesker mulighet til å leve lengre, sunnere og mer meningsfylte liv.

Ved å utnytte den sterke interdisiplinære forskningsekspertisen på anti-aldring og de translasjonelle ressursene NO-Age besitter, i konjunksjon med den ledende suksessfulle erfaringen til Aladdin på kunstig intelligens (AI) og maskin læring (ML), så vel som produksjon og markedsføring av kliniske produkter, så vil dette samarbeidet bringe positive helsemessige utfall til mennesker som har kroniske aldersrelaterte sykdommer, slik som Alzheimers sykdom, kardiovaskulære sykdom og diabetes.

NO-Age har til hensikt å bruke Aladdins styrke rundt AI og ML til å avansere biomedisinsk forskning og kommersialisering. NO-Age og Aladdin vil arbeide tett med prediktiv analyse, kliniske utprøvinger og identifisering av nye legemidler. Aladdin og NO-Age vil benytte de ekstensive data om helsevesenet som er tilgjengelig for NO-Age og utvikle et spektrum av ML og AI verktøy som kan assistere og akselerere forskning og studier på aldersrelatert kronisk sykdom.

Den nåværende diskusjonen omhandler det første steget i samarbeidet mellom Aladdin og NO-Age og er forankret i de primære NO-Age teamene lokalisert ved Universitetet i Oslo, med involvering fra ledende forskere på anti-aldring ved Universitetet i Oxford (UK), Nasjonalt institutt for aldring (USA), Universitetet-Stanford (USA), Sun-Yat-Sen-universitetet (Kina). Aladdin planlegger også samarbeid med andre forskningsmiljøer i NO-Age.

Det prospektive samarbeidet vil tillate NO-Age og Aladdin å utforske mulighetene for å benytte AI og ML til å akselerere medisinske fremskritt fra biomedisinsk forskning. Aladdin forventer å levere et spektrum av best-i-klassen maskin læring og AI verktøy for kliniske utprøvinger og identifisering av nye legemidler.

Wade Menpes-Smith (Styreformann, Aladdin)
NO-Age initiativet (Evandro F. Fang, Linda Bergersen, Jon Storm-Mathisen, Hilde Nilsen)

Om Aladdin Blokkjede Teknologier SE
Aladdin blokkjede Teknologier SE (og dets heleide datterselskap Aladdin Blokkjede Teknologier Ltd.) er et banebrytende teknologiselskap som utnytter blokkjede, kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for å revolusjonere administreringen av dagligdagse helsetjenester. Aladdin oppnår dette gjennom samarbeid med mange partnere innen det globale helsevesenets økosystem for å konfidensielt og sikkert samle store sett med data på helse og livsstil. Disse datasettene blir deretter analysert og brukt videre til å redusere kostander og bedre effektiviteten av helsetjenester. Aladdins analyser kan identifisere trender relatert til kroniske sykdommer, og dermed gi pasienter innsikt i de ulike elementene som affekterer deres helse, samtidig som de forbedrer resultater og den generelle tilgangen til helsetjenester. Aladdins visjon er å bevege seg mot en æra med mer effektiv administrering av helsetjenester og realisere deres formål om å bedre resultater innen global helse.

Om NO-Age
NO-Age (initiativet) finansieres gjennom integreringen og synergien fra multidisiplinære aldringsforskere og inngående kliniske linker til sykehusene: Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Telemark og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. NO-Age teamet består av et «internasjonalt rådgivende styre» , et «team av multidisiplinære medlemmer» og en «gruppe av bruker/pasient representativere». NO-Ages visjon er å være et norsk integrert, tverrfaglig, verdensledende senter for human aldringsforskning, med et translasjonelt mål om å gi mennesker mulighet til å leve lengre, sunnere og mer meningsfylte liv.

Bilde: © ISTOCK.COM/ENISAKSOY med videre modifiseringer (Dr. Guofeng Lou).
Tekst oversatt av Ruben Gudmundsrud.

noage100

A Norwegian integrated, interdisciplinary, world-class centre for human ageing research