NO-Age interviews Prof. Janicke Cecilie Liaaen Jensen

NO-Age interviews Prof. Janicke Cecilie Liaaen Jensen: NO-Age National Member

21st Jan. 2020

By NO-Age news reporters Brian C. Gilmour, Ruben Gudmundsrud & Evandro F. Fang
English-Norwegian translation by Ruben Gudmundsrud
Editing by Jon Storm-Mathisen

“If people can stay healthier and live independently at home for a longer period, large societal costs could be saved” says Prof. Janicke Cecilie Liaaen Jensen

“Hvis mennesker kan holde seg friskere og bo selvstendig hjemme lenger, kan store samfunnskostnader spares” sier professor Janicke Cecilie Liaaen Jensen

About Prof. Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Q: Who are you?
Professor and Chair at the Department of Oral Surgery & Oral Medicine, Faculty of Dentistry, University of Oslo (UiO).

Professor og leder ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO.

Q: What is your research field?
Oral surgery and oral medicine, more specifically dental implants and wisdom teeth on the surgery side, and dry mouth/salivary secretion/oral health on the medicine side.

Oral kirurgi og oral medisin, nærmere bestemt tannimplantater og visdomstenner på operasjonssiden, og tørr munn/spyttutskillelse/oral helse på den medisinske siden.

Q: Why did you choose science/research/academia?
As both my parents are professors, entering academia was a natural choice.

Ettersom begge foreldrene mine er professorer, var det naturlig å gå inn i akademia. 

On ageing and NO-Age

Q: How did you first get interested in ageing?
The demographic change is scary, we just have to act. 

Den demografiske endringen er skremmende, vi må handle.

Q: How did you find NO-Age?
Through Linda Bergersen, the Dean of Research at our faculty, who is one of the founders of NO-Age.

Gjennom Linda Bergersen, forskningsdekan ved fakultetet vårt. En av grunnleggerne av NO-Age.

Q: What do you think is the most important part of future research in ageing?
To combat Alzheimer’s disease. 

Å bekjempe Alzheimers sykdom.

Q: What do you think about a multidisciplinary approach to ageing research?
It is the only way to even start solving this large, challenging and complicated task. 

Det er den eneste måten for å i det hele tatt begynne å løse denne store, utfordrende og kompliserte oppgaven.

Q: What do you think about the possible consequences of extended healthspan/lifespan, and their societal impact?
If people can stay healthier and live independently at home for a longer period, large societal costs could be saved. 

Hvis mennesker kan holde seg friskere og bo selvstendig hjemme lenger, kan store samfunnskostnader spares.

Q: What are your expectations on the future activites of NO-Age? Do you have any suggestions?
I hope that NO-Age will attract major funding in the future. Politicians need to be involved. I would very much like to present my view on the importance of oral health in ageing and to collaborate with all others within the network. 

Jeg håper at NO-Age vil tiltrekke seg store forskningsmidler fremover. Politikere må delta. Jeg vil veldig gjerne presentere mitt syn på betydningen av oral helse for aldring, og samarbeide med andre i nettverket.

Specific questions for Prof. Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Q: Why is oral health important during ageing?
Bad oral health is associated with cardiovascular disease, cancer, diabetes and dementia, among other diseases. Keeping the mouth healthy also gives overall better general and oral health-related quality of life. 

Dårlig oral helse er assosiert med, blant andre sykdommer, hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og demens. Å holde munnen frisk gir også bedre generell og oral helse-relatert livskvalitet.

Q: How does a dry mouth affect nourishment, and are there any novel therapies for its treatment?
Poor dentition prevents proper chewing. Saliva is required for proper taste function. The burning sensations, sore gums and mucosal changes that come with a dry mouth hamper food intake. Swallowing is also impeded, thus the ability to enjoy food is severely reduced. Maintaining good oral health means taking care of both the teeth and the oral mucosa. There is currently no effective, long-term treatment for the lack of salivary secretion available on the market. Therefore we, in collaboration with Prof. Marianne Hiorth at the School of Pharmacy, UiO, are working on implementing a new product based on nanomedicine. 

Dårlig tannstell forhindrer riktig tygging. Spytt er helt nødvendig for riktig smaksfunksjon. Brennende følelser, sårt tannkjøtt og slimhinneforandringer som følge av tørr munn, hemmer matinntaket. Svelging hindres også, og dermed reduseres muligheten til å nyte mat betraktelig. Å opprettholde god oral helse betyr å ta vare på både tennene og munnslimhinnen. Det er for øyeblikket ingen effektiv langtidsbehandling for mangelen på spyttutskillelse tilgjengelig på markedet. Derfor samarbeider vi med professor Marianne Hiorth ved institutt for farmasi, UiO, med å implementere et nytt produkt basert på nanomedisin.

Q: If possible, concisely elaborate on the idea for a “dental card”
There is a lack of communication between medical and dental electronic patient charts. When entering a hospital or a nursing home, no information is available as to the patient’s dental status, which may result in tragic episodes and unneeded complications. We are working on a solution to overcome this barrier.

Det er mangel på kommunikasjon mellom pasientjournal fra lege og tannlege. Ved innleggelse på sykehus eller sykehjem er det ingen informasjon om pasientens tannstatus, noe som kan føre til tragiske episoder og unødvendige komplikasjoner. Vi arbeider med en løsning for å fjerne denne hindringen.

Q: How do you think research on oral ageing can contribute to other ageing research topics in the NO-Age network?
All projects on general health, physical activity, nutrition and research on Alzheimer’s disease would benefit by including parameters of oral health. 

Alle forskningsprosjekter rundt helse generelt, fysisk aktivitet, ernæring og Alzheimers sykdom ville ha nytte av å inkludere parametere for oral helse.