NO-Age interviews Prof. Olav Gjelsvik

NO-Age reporters: Brian C. Gilmour, Ruben Gudmundsrud & Evandro F. Fang
English-Norwegian translation: Ruben Gudmundsrud
Editing: Jon Storm-Mathisen

To extend lifespan is one thing, it’s entirely another to make the lengthened life a clearly better life

Prof. Olav Gjelsvik

En ting er å forlenge levetiden, en annen er å gjøre det forlengede livet til et klart bedre liv


About Prof. Olav Gjelsvik

Q. Who are you?
I have been a full professor of philosophy at the University of Oslo since 1994. I have been a visiting professor at Oxford, in Paris and at the London School of Economics. Previously I was also attached to the University of California, Berkeley, for one year. I have been centre director for the Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), a centre in the Norwegian scheme of Centres of Excellence.

Jeg har vært professor i filosofi ved universitetet i Oslo siden 1994. Jeg har vært gjesteprofessor ved Oxford, i Paris og ved London School of Economics. Tidligere var jeg også tilknyttet universitetet i California, Berkeley, i et år. Jeg har vært senterdirektør for CSMN, et senter i den norske ordningen med Centers of Excellence.

Q. What is your research field?
I have done research in many parts of philosophy: metaphysics, epistemology and philosophy of science, and have moved towards more practical philosophy as of late.

Jeg har forsket i mange deler av filosofien: metafysikk, epistemologi (læren om grunnlaget for viten) og vitenskapsfilosofi, og har beveget meg mot mer praktisk filosofi den siste tiden.

Q. Why did you choose academia?
I do not think I actually made a choice – it just happened.

Jeg tror ikke jeg faktisk tok et valg – det bare skjedde.


On ageing and NO-Age

Q. How did you first get interested in ageing?
Perhaps it was some years back, when I supervised an excellent doctoral thesis about how to think about death in relation to health priorities.

Kanskje da jeg for noen år tilbake hadde veiledning av en veldig god doktorgradsavhandling om hvordan man tenker på død i forhold til helseprioriteringer.

Q. How did you find NO-Age?
I was contacted by Linda Bergersen whom I have known for a number of years.

Jeg ble kontaktet av Linda Bergersen som jeg har kjent i en årrekke.

Q. What do you think is the most important part of future research on ageing?
Importance here has many dimensions. Our knowledge about the actual mechanisms of ageing will grow very much, and the average lifespan will grow as a result of this. This is obviously extremely important, but the importance can and will be massively enhanced if we are able to make use of the new knowledge to improve life conditions for all ages. If contributing to society and receiving society’s recognition for such contribution makes old age better for the elderly as well as for the rest of the population, then we have the possibility of general improvement for all. How to best achieve this is a great challenge.

Her har begrepet viktighet mange dimensjoner. Vår kunnskap om de faktiske aldringsmekanismene vil vokse veldig, og den gjennomsnittlige levetiden vil bli lenger som et resultat av dette. Dette er åpenbart ekstremt viktig, men viktigheten kan og vil øke massivt hvis vi er i stand til å gjøre bruk av den nye kunnskapen til å bedre livsvilkårene for alle aldre. Hvis det å bidra til samfunnet og motta samfunnets anerkjennelse for et slikt bidrag, gjør alderdommen bedre for eldre og for resten av befolkningen, da har vi muligheter for generell forbedring for alle. Hvordan man best oppnår dette er en stor utfordring.

Q. What do you think about a multidisciplinary approach to ageing research?
Ageing has very many aspects, so a multidisciplinary approach is a necessity. To do it as broadly as is here conceived of in NO-Age is exciting and very challenging, but also, obviously, the right thing to do.

Aldring har veldig mange aspekter, så en tverrfaglig tilnærming er en nødvendighet. Å gjøre det så bredt som her tenkt i NO-Age er spennende og veldig utfordrende, men også, selvfølgelig, det rette å gjøre.

Q. What do you think about the possible consequences of extended healthspan/lifespan, and their societal impact?
I have touched upon this above. To extend lifespan is one thing, it’s entirely another to make the lengthened life a clearly better life. Now, if we can identify ways of living life better that also lengthen life and make use of all kinds of new knowledge to make this better life also a longer life, then we start a good trend. There will, however, be big challenges in avoiding the possibility of infinitely prolonging a life that has little to offer. This will require much new work on the principles for health priorities.

Jeg har berørt dette ovenfor. En ting er å forlenge levetiden, en annen er å gjøre det forlengede livet til et klart bedre liv. Hvis vi nå kan identifisere måter å leve livet bedre på, som også forlenger livet og benytter seg av alle slags nye kunnskaper for å gjøre dette bedre livet til et lengre liv, starter vi en god spiral. Det vil likevel være store utfordringer rundt å unngå muligheten for å forlenge ubegrenset et liv som har lite positivt å by på. Dette vil kreve mye nytt arbeid med prinsippene for helseprioriteter.


Specific questions for Prof. Olav Gjelsvik

Q. Can a better philosophy for the elderly help to improve their condition, separate from any new treatments? That is, can treating old age as a more-productive state of being help to improve the condition of the elderly, even without medical treatment?
There are several philosophical questions involved here, and they are intertwined in complex ways. One range of questions circles around the ethical grounds for care and caring for the welfare of others, another around the grounds for respect, and a third around the relationship between these two.  Health priorities and their principles need to reflect the way these things should be balanced. We see these issues very clearly in today’s debates about how to approach the corona crisis, what weight to put on future welfare of young people, what weight to put on the life or death of the elderly. Such problems will never go away, but the light under which society sees them will be modified by the elderly being more productive and also happier, more visible and more respected.

Det er flere filosofiske spørsmål involvert her, og de er flettet sammen på sammensatte måter. Én rekke spørsmål sirkler rundt de etiske grunnlag for omsorg og omsorg for andres velferd, et annet rundt grunnlag for respekt, og et tredje rundt forholdet mellom disse to. Helseprioriteringer og  prinsippene for dem må gjenspeile måten disse tingene bør balanseres på. Vi ser disse spørsmålene veldig tydelig i dagens debatter om hvordan vi skal nærme oss koronakrisen, hvilken vekt å legge på fremtidig velferd for unge mennesker, hvilken vekt å legge på liv eller død for de eldre. Slike problemer vil aldri forsvinne, men lyset som samfunnet ser dem i, vil bli endret ved at eldre blir mer produktive og også lykkeligere, mer synlige og mer respektert.

Q. Learning new things is often touted as a way to combat age-related cognitive decline, what do you make of this?
There is quite a bit of psychological research that justifies seeing the abilities of the mind as something that needs exercise and training in order not to deteriorate – just as muscles.

Det er ganske mye psykologisk forskning som rettferdiggjør å se sinnets evner som noe som trenger øvelse og trening for ikke å forringes – akkurat som muskler.

Q. Healthspan/lifespan extension is a field with many possible societal and philosophical consequences. Which issues are, in your opinion, ones that deserve special attention?
Special attention should be given to seeing all the good possibilities in this, and how to avoid the many possible downsides (increased costs in care for the elderly that causes resentment, polarization, etc.).

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å se alle de gode mulighetene i dette, og hvordan man kan unngå de mange mulige ulempene (økte kostnader i eldreomsorgen som forårsaker harme, polarisering etc.).

Q. Any tips on how to keep sane, productive, and happy in these trying times?
These three things are connected in quite intimate ways – you do not easily get one of them without the other two.  However, happiness, for instance, is in many ways an essential by-product, and so is sanity. Therefore: keep working and care for all your loved ones.

Disse tre tingene er koblet på ganske intime måter – du får ikke lett én av dem uten de to andre. Lykke, for eksempel, er på mange måter et viktig biprodukt, og det er også et sunt sinn. Derfor: fortsett å arbeide og å ta vare på alle dine kjære.