Nye funn: Tror disse kan hjelpe oss å bremse aldring (New discovery to slow down brain ageing)

Our NO-Age co-founding member Prof. Hilde Nilsen was interviewed by the Norwegian National media NRK on her group’s recent discovery which may slow down brain ageing.
Here is the news from NRK (Ny forskning viser at det kan være mulig å bremse aldringsprosessen – NRK Trøndelag). English translation via google is showing at the end.

Professor Hilde Loge Nilsen (til høyre) sammen med doktorgradsstudent Veronica Suaste Morales. Morales har beregnet biologisk alder i eksperimentene og er medforfatter på artikkelen.FOTO: INE ERIKSEN / UIO

Det å bli eldre er en naturlig del av den biologiske prosessen. Men det gjør oss skrøpelige.

Aldring er faktisk den største risikofaktoren for flere sykdommer: kreft, demens og hjerte- og karsykdommer, for å nevne noen.

Og syke mennesker koster samfunnet vårt en hel del.

Så bør vi heller tviholde på det ungdommelige? Og er det i det hele tatt mulig?

Kanskje. For nå har norske forskere klart å flate ut aldringsprosessen i eldre forsøksdyr.

– Konseptuelt er dette veldig interessant, sier Hilde Loge Nilsen. Hun er professor og seksjonsleder ved Universitetet i Oslo.

Må hjelpe cellene våre

Det er mange som forsker, og har forsket, på aldring. Og de fleste ønsker å oppnå det samme: Å finne en måte å bremse prosessen på.

Det er i cellene våre at aldringen skjer. Der inne foregår det livsnødvendige ting som går dårligere jo eldre vi blir.

I tillegg blir arvematerialet i cellene mer ustabilt.

Trikset er å hjelpe cellene til å fortsette å fungere så godt som mulig, også når vi drar på årene, forklarer Loge Nilsen.

Og dette har de norske forskerne nå lyktes med i rundormer.

Rundormer og Parkinson sykdom

Forskerne gjorde ulike forsøk på rundormer, som er små larvelignende dyr. På fagspråket kalles de nematoder. Rundormene lever omtrent i tre uker. Men til tross for den korte levetiden, går de likevel gjennom et livsløp som ligner vårt eget.

I studien undersøkte forskerne utviklingen av Parkinsons sykdom hos eldre rundormer.

Funnene viser blant annet at man kan hemme mange av prosessene i cellene som driver aldringen framover. Og dette fikk forskerne til ved hjelp av ulike stoffer i krillolje.

– Vi har funnet at krillolje, et naturlig ekstrakt, hemmer mange av de prosessene som driver aldring i nematoder. Vi har også sett dette i menneskeceller i kultur. Ved å bruke en såkalt aldringsklokke, ser vi at hastigheten på prosessene går langsommere for de dyrene som får krillolje, sier professoren til NRK.

Rundormene får ikke Parkinson sykdom, men de viser noen av de samme tegnene som mennesker med denne sykdommen har, forklarer Loge Nilsen.

– Vi kan måle tegnene, og da ser vi at nematoder som får krillolje ikke taper nerveceller i hjernen når de blir eldre. Rundormene bevarer derfor hukommelse og nevromuskulær funksjon. De er generelt mye mer aktive som gamle enn andre rundormer.

En rekke kliniske studier skal også vise dokumentert helsebringende effekt av krillolje i mennesker.

Samfunnseffektivt?

Forskerne bak den nye studien mener man må prøve å tenke nytt når det gjelder eldrebølgen og utfordringene den medfører.

– Flere eldre øker presset på helsevesenet. Dette fordi mange av våre vanligste sykdommer skyldes aldring. Men hva om vi kan utsette det første hjerteinfarktet med 5 år?

Men er disse resultatene overførbare til mennesker?

– Mye av det vi vet om aldringsmekanismer vet vi på grunn av dyreforsøk. Deriblant fra rundormer. Disse dyrene er også et utmerket verktøy for å studere intervensjoner. Noen av disse er også vist å ha effekt hos mennesker, sier forskeren.

Nå jobber de videre for å kunne gjennomføre lignende studier blant mennesker.


English

Getting older is a natural part of the biological process. But it makes us frail.

Aging is actually the biggest risk factor for several diseases: cancer, dementia and cardiovascular disease, to name a few.

And sick people cost our society a lot.

So should we rather hold onto the youthful thing? And is it even possible?

Maybe. For now, Norwegian researchers have managed to smooth out the aging process in older laboratory animals.

- Conceptually, this is very interesting, says Hilde Loge Nilsen. She is a professor and section leader at the University of Oslo.

Must help our cells
There are many people who research, and have researched, aging. And most people want to achieve the same thing: To find a way to slow down the process.

It is in our cells that aging occurs. In there, life-necessary things take place, which get worse the older we get.

In addition, the genetic material in the cells becomes more unstable.

The trick is to help the cells to continue to function as well as possible, even when we age, explains Loge Nilsen.

And the Norwegian researchers have now succeeded in doing this in roundworms.

Roundworms and Parkinson's disease
The researchers did various experiments on roundworms, which are small caterpillar-like animals. In the technical language, they are called nematodes. Roundworms live for about three weeks. But despite their short lifespans, they still go through a life course similar to our own.

In the study, the researchers investigated the development of Parkinson's disease in older roundworms.

The findings show, among other things, that you can inhibit many of the processes in the cells that drive aging forward. And the researchers achieved this with the help of various substances in krill oil.

- We have found that krill oil, a natural extract, inhibits many of the processes that drive aging in nematodes. We have also seen this in human cells in culture. By using a so-called aging clock, we see that the speed of the processes slows down for the animals that receive krill oil, says the professor to NRK.

The roundworms do not get Parkinson's disease, but they show some of the same signs that people with this disease have, explains Loge Nilsen.

- We can measure the signs, and then we see that nematodes that receive krill oil do not lose nerve cells in the brain as they get older. The roundworms therefore preserve memory and neuromuscular function. They are generally much more active when old than other roundworms.

A number of clinical studies will also show documented health-promoting effects of krill oil in humans.

Socially effective?
The researchers behind the new study believe that we must try to think anew when it comes to the elderly wave and the challenges it entails.

- More elderly people increase the pressure on the healthcare system. This is because many of our most common diseases are caused by ageing. But what if we could delay the first heart attack by 5 years?

But are these results transferable to humans?

- We know much of what we know about aging mechanisms because of animal experiments. Including from roundworms. These animals are also an excellent tool for studying interventions. Some of these have also been shown to have an effect in humans, says the researcher.

They are now working further to be able to carry out similar studies in humans.

The paper is published in the leading aging journal AGING Krill oil protects dopaminergic neurons from age-related degeneration through temporal transcriptome rewiring and suppression of several hallmarks of aging – PubMed (nih.gov)

noage100

A Norwegian integrated, interdisciplinary, world-class centre for human ageing research